The One with All The Cards (US)

700,000 599,000

Số người chơi: 4 – 30 người
Số người chơi lý tưởng: 6 – 8 người
Thời gian chơi: 30 phút
Độ tuổi: 18+

còn 10 hàng