Ma Sói Pikalong

150,000

Số người chơi: 8-40
Số người chơi lý tưởng: 11 – 15 người
Thời gian chơi: 30 – 60 phút
Độ tuổi: 10+