Codenames Words (US)

590,000 569,000

Số người chơi: 2 – 8 người
Số người chơi lý tưởng: 6 người
Thời gian chơi: 15 phút
Độ tuổi: 14+

còn 10 hàng